خرد کردن و سنگ زنی سنگ ها و سنگ ها را تشکیل می دهند