پوسته بادام زمینی بویلر زغال سنگ بخار را اخراج کرد