در انگلستان از تهیه کنندگان گیاهان خردکننده استفاده می کرد