مجتمع های واشر و مهر و موم شده با آسیاب توپ اختراع شده است