طراحی جدید کامیون 12000 لیتری با قیمت توزیع کننده آسفالت