چرخش فن هوای گرم برای مبدل های حرارتی برای کوره های دوار