علامت های تجاری قیمت چرخ تر و لیست قیمت از قیمت پایین تر در میسور