چه نوع موتور با استفاده از آسیاب توپ بزرگ است  ارزان