چه مقدار مگنتیت برای هر کیلوگرم در ماسه ها هزینه می کند