هنگامی که معدن در زامبیا شروع ساخت و ساز بود پردازش